Autoskla VACEK s.r.o.

Informační memorandum GDPR

Vážení zákazníci (obchodní partneři) společnosti Autoskla VACEK s.r.o.

Vážíme si spokojených zákazníků (obchodních partnerů) a v souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme Vám poskytnout (zaslat) informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správcem osobních údajů je společnost Autoskla VACEK s.r.o. se sídlem Vinohrady 475/7, 639 00 Brno, registrovaná u Krajského soudu Brno spisová značka C 44423.

Jaké osobní údaje společnost Autoskla VACEK s.r.o. shromažďuje a zpracovává?

Autoskla VACEK s.r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků (obchodních partnerů), tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail, velký technický průkaz, ŘP (bez fotky), číslo pojistné události, popř. číslo pojistné smlouvy, RZ vozdila. Autoskla VACEK s.r.o. nezpracovává osobní údaje dětí mladších 13 let a ani žádné biometrické údaje.

K jakým účelům společnost Autoskla VACEK s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?

Společnost Autoskla VACEK s.r.o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu zákazníků (obchodních partnerů) za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho společnost Autoskla VACEK s.r.o. údaje zpracovává?

Společnost Autoskla VACEK s.r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakékoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu se společností Autoskla VACEK s.r.o. nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů.

Musíme osobní údaje společnosti Autoskla VACEK s.r.o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy se společností Autoskla VACEK s.r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů společnost Autoskla VACEK s.r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout. Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení, jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa. Po potřeby likvidace pojistné události rovněž velký technický průkaz, ŘP (bez fotky), číslo pojistné události, popř. číslo pojistné smlouvy, RZ vozdila. 

Z jakých zdrojů společnost Autoskla VACEK s.r.o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb. Nebo jako zpracovatel pojistných ústavů v rámci likvidací pojistných událostí vozidel.

Jakým způsobem společnost Autoskla VACEK s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a společnost Autoskla VACEK s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu společnost Autoskla VACEK s.r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

Společnost Autoskla VACEK s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je toto nezbytné pro ochranu práv společnosti Autoskla VACEK s.r.o. Společnost Autoskla VACEK s.r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje samotná společnost Autoskla VACEK s.r.o. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro společnost Autoskla VACEK s.r.o. služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží nebo ke zpracování účetnictví. Dále je společnost Autoskla VACEK s.r.o. zpracovatelem pro pojistné ústavy (správce) a předává údaje správci v rámci ůlikvidací pojistných událostí.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatni osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Jaká jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy Autoskla VACEK s.r.o. zpracovává na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovém zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy. 

Jak společnost Autoskla VACEK s.r.o. informuje o  zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když společnosti Autoskla VACEK s.r.o. poskytuje některé osobní údaje. Toto poučení a další detailní informace jsou veřejně přístupně na internetových stránkách společnosti, http://www.autoskla-vacek.cz

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo se obrátit na Úrad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Tato pravidla platí od 25.5.2018